การร่วมประสานซัพพลายเชน - ไม่มีทางเลือกอื่น Download

B2B Managed Services - Business Value - Part I Download

B2B Integration - Business Value - Part II Download

ข้อคิดในการพัฒนาซัพพลายเชน Download

ทัศนวิสัยในโซ่อุปทาน Download

A New Home for the RosettaNet Standard in 2012 Download

บรรยากาศงานสัมมนาการจัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy @โรงแรมทวินทาวเวอร์ รองเมือง ที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ...

งานสัมมนาการจัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy @โรงแรมทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ (ห้องรองเมือง) วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30 – 12:30 น.

รายละเอียดและใบสมัครลงทะเบียน แผนที่งาน